Kom als jezelf

en maak kennis met anderen.

Oudervereniging

De ouderraad (OR) organiseert allerlei activiteiten ten behoeve van de leerlingen. Je kunt hierbij denken aan het jaarlijkse Sinterklaasfeest en de kerstviering. Maar ook bij de afsluiting van de thema's komt de OR vaak in beeld om mee te helpen bij de organisatie hiervan. Bovendien zorgen de OR leden altijd voor een leuk aardigheidje voor de kinderen, op speciale dagen.

De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Tijdens de jaarlijkse Algemene Informatieavond aan het begin van het schooljaar legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders en stelt de leden voor. 

De vrijwillige bijdrage van de ouderraad is 20 euro per leerling per jaar.

In de ouderraad zitten ouders met schoolgaande kinderen uit verschillende groepen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Het primair onderwijs in Nederland is voor iedere leerling zonder kosten te volgen. Dit is bij wet geregeld. Scholen worden bekostigd om onderwijs te realiseren voor iedere leerling. Daarnaast kent het primair onderwijs een vrijwillige ouderbijdrage. Scholen mogen aan ouders/verzorgers een bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Het bestuur draagt zorg dat de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage naar redelijkheid en billijkheid wordt vastgesteld en dat iedere andere vorm van financiële bijdrage van ouders aan het onderwijs ook middels instemmingsrecht van de Medezeggenschapsraad wordt vastgesteld. De huidige wetgeving is helder over het feit dat wanneer deze vrijwillige bijdrage niet wordt voldaan, dit geen consequenties mag hebben voor deelname aan het reguliere onderwijsprogramma.

 

Bijdrage kamp + schoolreis

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de ouderraad en is in beheer van de ouderraad. Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden de ouders in de loop van het jaar verzocht om een bijdrage te doen voor schoolkamp (+/- 75 euro) of schoolreisje (+/- 20 euro). In geval ouders deze bijdrage niet kunnen/willen betalen kan in overleg met de directeur naar een oplossing worden gezocht. Dit om samen te zorgen dat leerlingen toch met deze activiteit mee kunnen doen.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt nooit tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.  

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.