Kom als jezelf en

ontdek met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kom als jezelf en

ontdek met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kom als jezelf en

ontdek met anderen.

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Kindgericht: “Zorg voor jezelf”

Ik weet wie ik ben: Wij begeleiden de leerlingen in hun emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Eigen doelen

Bij ons op school werken de kinderen op eigen niveau met eigen doelen, met daarbij hoge eisen en verwachtingen die passen bij het individuele kind. Vanaf groep 3 werken de kinderen steeds vaker op Chromebooks. Zo kan ieder kind aan een ander doel werken in de klas. We toetsen de kinderen 2 keer per jaar op het niveau waar ze naar toe hebben gewerkt.

Roosters gelijk

Onze roosters zijn op elkaar aangepast. We rekenen op dezelfde tijd en ook taal en spelling worden op hetzelfde moment aangeboden, zodat we groepsdoorbroken kunnen werken. Kinderen die een instructie hoger of lager moeten volgen gaan naar de desbetreffende groep toe om de instructie en de verwerking te volgen. 

Onderwijsbehoeftes

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan zorgen de leraren voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en begeleiding die past bij de individuele leerling. De verwerking kenmerkt zich door: actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar (in evenwicht met uitdaging). 

Kindgesprekken

Wij betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces. Daarom houden we regelmatig kindgesprekken, zodat ze weten op welk niveau ze werken en waar ze naar toe moeten. De kinderen leren zo ook inzien wat ze nodig hebben om zo goed mogelijk te leren (onderwijsbehoeftes). Eigen verantwoordelijkheid hierin nemen is ook een van de leerpunten hierin. We hebben flexplekken bij ons op school. Kinderen mogen hun eigen plek kiezen waar ze het beste kunnen werken. Dat kan bij ieder vak anders zijn. We bespreken ook met de kinderen hoe ze zich voelen en hoe ze in hun vel zitten.

Gezonde school: “Zorg voor elkaar”

“Ik weet wat ik kan betekenen”: Wij helpen leerlingen betekenisvol te zijn voor een ander. 

Fruit en bewegen

Wij zijn een Gezonde School. Lekker leren lukt pas als je lekker in je vel zit. Een gezond leefpatroon is daarbij van belang. Daarom besteden wij daar veel aandacht aan. We eten elke ochtendpauze fruit en bewegen veel in en buiten de klas. Zo rennen wij 3 keer in de week de “Daily Mile” door het dorp. Dit is niet alleen gezond, maar is ook goed voor onze mindset. Zo leren we door te zetten en merken we dat door veel oefenen dingen steeds beter gaat. Hebben jullie ons al eens gespot?

Water

In de klas hebben wij allemaal een bidon. Gedurende de schooldag mogen wij altijd water drinken.

Bewegend leren

In de onderbouw werken we veel in hoeken, spelenderwijs en door middel van veel bewegen behalen wij de doelen. Bij binnenkomst hebben de leerlingen meteen een actieve lerende houding. De kinderen gaan eerst cijfers en letters automatiseren, voordat ze verder gaan met kiezen.

Naschoolse sport

Elke maand hebben we een middag met naschoolse sport. De bovenbouwleerlingen bereiden deze middag voor en elke dag doen we wat anders. Zo leren we dat het na schooltijd ook erg leuk is om samen buiten te spelen en te bewegen met elkaar.

Kanjer

Wij zijn een Kanjerschool! De leerkrachten en leerlingen spreken 'Kanjertaal'. De kinderen leren gedrag inzichtelijk te krijgen en weten hoe ze moeten handelen om conflicten zelf op te kunnen lossen. Doordat we de Kanjermethode volgen en de leerkrachten de bijbehorende scholing hebben gevolgd, is er een doorgaande lijn in hoe wij willen dat de kinderen met elkaar omgaan en hoe de leerkracht -leerling omgang gewenst is. Ook is de conflicthantering in iedere groep hetzelfde. Alle leerkrachten kunnen alle leerlingen op dezelfde manier aanspreken.

Certificaten

Wij voldoen aan de criteria voor 'Gezonde School' doordat we in het bezit zijn van de certificaten Sport & Bewegen en Sociale Veiligheid. 

Omgevingsgericht: “Zorg voor de omgeving”

“Ik weet wat ik kan betekenen voor de omgeving”: Wij begeleiden de leerlingen om verantwoordelijk en betekenisvol te zijn voor de omgeving.

Thematisch werken

Wij werken met thema’s. Er zijn ieder schooljaar, meestal van vakantie tot vakantie, wisselende thema’s. Er zitten veel leermomenten in de opzet van ons thematisch leren. De leerkrachten zijn de spil in het proces. Ze begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling en dragen zorg voor het behalen van de kerndoelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de opbouw van welbevinden, naar zelfstandigheid, naar eigen verantwoordelijkheid.

Tijdens het thematisch werken zijn de kinderen veel bezig met onderzoekend- en ontwerpend leren. De antwoorden op deze vragen verwerken ze steeds op een andere creatieve manier. Elk thema openen we en sluiten we met alle kinderen af. Vaak worden de ouders erbij uitgenodigd om te komen kijken naar wat er allemaal is geleerd in afgelopen periodes. 

Burgerschap

Om goed burgerschapsonderwijs te geven hebben we vastgesteld wat we onder burgerschap verstaan. Burgerschap verwijst naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan en dan met name naar de manier waarop we omgaan met verschillen tussen mensen, met diversiteit, met tegenstellingen en met conflicten. Daarnaast verwijst Burgerschap naar de relatie tussen overheid en burgers, naar de manier waarop we beslissingen nemen en naar de rechten van de mens. Dit alles is verweven in ons onderwijs aanbod en staat beschreven in ons burgerschapsplan.

Omgeving

Wij zijn erg omgevingsbewust. Tijdens ieder thema gaan wij erop uit om in de omgeving te kijken en te leren. Ook betrekken we regelmatig mensen van buitenaf om te vertellen over het thema waar we mee werken. Denk hierbij aan gastsprekers, een museum of een instantie in de buurt.

Godsdienst en Humanistische Vorming

Vanaf groep 4 kiezen de kinderen bij ons op school tussen godsdienst (de Christelijke verhalen worden aangeboden) of Humanistische Vorming (levens beschouwend onderwijs). Voor beide vakken komt er 1 keer in de week een vakdocent naar school die de kinderen 45 minuten les geeft.

Engels

Wij geven onze kinderen vanaf groep 1 Engels, waarbij we ons vooral richten op het durven spreken van een andere taal en de woordenschat. De Engelse lessen sluiten aan op onze thema's. We willen dat ieder kind met een goede Engelse woordenschat de school in groep 8 verlaat. 

Zorg

Bij ons op school werkt de intern begeleider samen met de leerkrachten. Bij hulpvragen over een leerling, of over de klas, of over zichzelf, kijkt zij mee en geeft advies. Als er specialistische hulp nodig is maken wij gebruik van het Kenniscentrum van Stichting Proo. Hier werken orthopedagogen die dan met ons mee kijken en advies kunnen geven op vervolgstappen die we kunnen nemen om het onderwijs zo goed mogelijk passend te maken bij het kind.

Soms is het thuis wel een lastig, waar het kind last van kan hebben. Wij werken samen met het CJG, zij kunnen helpen als de thuissituatie even niet zo loopt als je graag zou willen. Door de samenwerking jeugd- ouder- school (JOS) blijven de lijntjes kort en staan we gezamenlijk om het kind heen. Immers, voor de kinderen willen we allemaal het beste.

Kom langs om de sfeer te proeven!

School video

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

op LinkedIn