Kom als jezelf

en ervaar met anderen.

Maak

kennis met

onze school

Eigen niveau
Mascha van Ommen
/ Categories: Algemeen

Eigen niveau

Digitaal - "Zorg voor jezelf"

Wij helpen de kinderen op weg door ze te leren om hun eigen doelen te stellen, met daarbij hoge eisen en verwachtingen die passen bij het individuele kind. Dit doen we door middel van onze digitale service "Snappet" en door middel van thematisch te werken door de hele school heen.

 

Hoe ziet ons onderwijs er in de dagelijkse praktijk uit?

Thematische werken schoolbreed

Door de school heen werken we per periode, vaak van vakantie naar vakantie, met een thema. Binnen dit thema werken de kinderen projectmatig aan zelf bedachte onderzoeksvragen. Door met elkaar te leren en samen te werken leren de kinderen binnen het gestelde thema. Doordat de kinderen het geleerde ook aan elkaar presenteren, zitten er veel leermomenten in de opzet van ons thematisch leren. De leerkrachten zijn de spil in het proces. Ze begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling en dragen zorg voor het behalen van de kerndoelen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen.

 

De onderbouw (Leerjaren 1/2/3)

In de onderbouw wordt gewerkt vanuit het ‘Beredeneerd Aanbod’. Er wordt bewust aandacht geschonken aan het omzetten van de onderwijsbehoeften van de kinderen en deze te vertalen naar leerdoelen. De doelen zijn gericht op de hele groep, een deel van de groep of individuele kinderen. Zo leert iedereen op een manier en tempo die past bij hun eigen ontwikkeling.

In de onderbouw leren de kinderen door middel van het kiesbord zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor hetgeen waar ze mee spelen. Door veel samen spelen, leren de kinderen de sociale contexten goed gebruiken. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan de kanjerlessen, naast het beredeneerd aanbod.

In leerjaar 3 leren de kinderen ‘echt’ lezen, spellen en rekenen. We maken gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Daarnaast wordt begonnen met de methodiek 'Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen'. De kinderen krijgen op deze manier een goede houvast bij het leren lezen en spellen. Voor rekenen gebruiken we in groep 3 Pluspunt, waarin onder andere de beginselen van de getallenlijn tot 20 worden aangeleerd en uitgebouwd.

 

De middenbouw (Leerjaren 4/5)

Wij helpen de kinderen op weg door ze te leren om hun eigen doelen te stellen, met daarbij hoge eisen en verwachtingen die passen bij het individuele kind. Vanaf leerjaar 4 werken de kinderen met de digitale service ‘Snappet’. Ieder kind heeft een eigen tablet waar ze op eigen niveau rekenen, taal en spelling oefenen.

In de middenbouw groep werken we doelgericht. De leerkracht begeleidt de kinderen bij het halen van de gestelde doelen. Er wordt instructie gegeven in kleine niveaugroepjes. De leerlingen kunnen hun eigen ontwikkeling via Snappet volgen en hebben inspraak in hun leerlijn. Zo kiezen de leerlingen vaak, samen met de leerkracht, de doelen waar ze komende periode aan willen werken.

Naast Snappet werken we ook nog op papier. Zo is er een dagelijks dictee en wordt het handschrift onderhouden door schrijflessen.

We toetsen adaptief. Dat betekent dat we de kinderen toetsen op het niveau waar ze in werken. Dit kan betekenen dat een kind in leerjaar 4 getoetst kan worden op eind 5 niveau, als ze daar aan toe zijn. Zo toetsen we ook terug. Dit zorgt ervoor dat er geen frustratie is, maar kinderen voornamelijk succeservaringen hebben.

Uiteraard is het van belang dat de leerkracht de eisen hoog houdt en de verwachtingen naar de kinderen toe uitspreekt. 

 

De bovenbouw (Leerjaren 6/7/8)

De leerlingen in de bovenbouw werken ook voornamelijk met Snappet. Zij maken echter geen gebruik van tablets, maar van laptops. De werkwijze is hetzelfde als in de middenbouw.

Er is een opbouw te merken in het zelfstandig werken. In de middenbouw leren de kinderen voornamelijk doelen kiezen en behalen. In de bovenbouw ligt de focus op: ”Begrijp je ook wat je nu hebt behaald?”  Pas dan wordt de overstap naar een nieuw doel gemaakt.


Inspiriumschool

De Blerck is binnen Stichting Proo een Inspiriumschool. Dat betekent dat we ons ontwikkelen in de volgende richting:

·     Het nieuwe leren: eigentijds en uitdagend onderwijs dat aansluit op de 21e-eeuwse samenleving. 

·     Educatief partnerschap: samenwerking met ouders, leerkrachten en leerlingen staan voorop. Samen kun je meer bereiken in de opvoeding en begeleiding van kinderen dan ieder op zich.

·     Extended learning: het leren trekken we buiten de schooltijden en -muren door.

Previous Article Gezonde school
Next Article Cultuur
Print
1871